Кафедра психології та інклюзивної освіти, методик природничо-математичних дисциплін і технологій

Конкурентні переваги кафедри формувалися і накопичувалися роками. Це безцінний інтелектуальний капітал всіх викладачів, результат цінностей, що спільно виробляються колективом кафедри, сплав знань, досвіду, партнерства та іміджу.

Науково-дослідна тема кафедри:
«Науково-методичний супровід розвитку професійних компетентностей педагога в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти»

Місія кафедри – підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які оволодівають новими та вдосконалюють набуті професійні знання, сучасні навички та необхідні компетентності на основі інноваційної та якісної підготовки викладачами кафедри, що ефективно здійснюють взаємодію в професійному та суспільному середовищі і є конкурентноздатними на ринку праці.

Принципи роботи кафедри: динамічність, мобільність, гнучкість, альтернативність, комплексність, колективна та особистісна відповідальність, рефлексія, публічність.

Склад кафедри:

ПІБ, посада, контактиТема науково-дослідницької роботи

Гулеватий Андрій Анатолійович
завідувач кафедри, кандидат психологічних наук, доцент.
e-mail: gula@ukr.net
Резюме

Войтович Галина Іванівна
старший викладач,
відмінник освіти України
е-mail: vgiosvita@ukr.net
Резюме
Формування професійних компетентностей
асистентів вчителів
як основи забезпечення якості інклюзивної освіти НУШ

Клімкіна Наталія Григорівна
старший викладач,
кандидат педагогічних наук
e-mail: nklimkina@ukr.net
Резюме
Реалізація андрагогічного підходу до неперервного навчання
в сучасних умовах функціонування системи освіти дорослих

Сологуб Олександра Станіславівна
ст. викладач
e-mail: l.solodub@gmail.com
Резюме
Науково-методичний супровід педагогічних працівників з питань використання цифрових інструментів в умовах впровадження Державного стандарту базової середньої освіти

Максименко Вероніка Анатоліївна
ст. викладач
e-mail: v_maksimenko@online.ua
Резюме
Формування інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників області щодо використання Інтернет-сервісів для створення навчального контенту

Основна мета кафедри – задоволення потреб працівників педагогічної сфери освітніх послуг регіону на підготовку фахівців в галузі освіти, що володіють теоретичними знаннями й практичним навичками їх ефективного застосовування в процесі професійної діяльності.

Напрямки роботи:

  • • підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до регіонального замовлення;
  • • організація та науково-методичне забезпечення додаткових курсів на комерційній основі;
  • • розробка навчальних планів та програм курсів підвищення педагогічної кваліфікації;
  • • науковий супровід та керівництво науково-дослідної і дослідно-експериментальної роботи;
  • • організація всеукраїнських, регіональних, науково-практичних конференцій, семінарів, вебінарів та інших заходів;
  • • постійний професійний розвиток наукових та науково-педагогічних працівників кафедри;
  • • висвітлення результатів наукових досліджень працівниками кафедри на міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях, в наукових публікаціях, у ЗМІ;
  • • організація та науково-методичне забезпечення дистанційного навчання на платформі Moodle;
  • • експертиза професійної майстерності учасників всеукраїнського конкурсу «Вчитель року»;
  • • Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду, перспективних педагогічних технологій з метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.

Завдання кафедри:

• визначення пріоритетних напрямів підготовки педагогічних працівників в системі підвищення кваліфікації;
• розробка науково-методичного забезпечення освітнього процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
• щорічне оновлення змісту освітніх програм та навчальних планів відповідно до Державних стандартів та Професійних стандартів працівників галузі освіти;
• здійснення навчальної, навчально-методичної, методичної, організаційної, науково-дослідної та дослідно-експериментальної роботи членами кафедри;
• розробка та апробація нових підходів, моделей, технологій, методів
освітньої діяльності.

• Розробка, апробація та впровадження нових форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, організація дистанційної роботи слухачів курсів.
• Розробка сучасного науково-методичного забезпечення предметів природничо-математичної освіти та освітньої галузі «Технології».
• Розробка та видання навчальних підручників, навчально-методичних, методичних матеріалів і рекомендацій з актуальних проблем природничо-математичної освіти та освітньої галузі «Технології».
• Організація та проведення семінарів, конференцій, круглих столів, тренінгів, вебінарів з обговорення актуальних проблем викладання предметів природничо-математичного циклу та галузі «Технології».
• Формування інформаційно-цифрової компетентності сучасного вчителя.