Кафедра педагогіки та психології

Склад кафедри:

 

 

ПІБ, посада, контактиТема науково-дослідницької роботи
1Гулеватий Андрій Анатолійович – зав.кафедрою, кандидат психологічних наук, доцент gula@ukr.netФормування психологічної готовності педагогічних працівників до використання інноваційних комп’ютерних технологій і професійній діяльності
2Зазуліна Людмила Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент zazulina.lyudmila@gmail.comАкмеотектоніка особистісно-професійного розвитку педагога
3Клімкіна Наталія Григорівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.Педагогічні засади формування готовності педагогів шкіл-інтернатів до фасилітації внутрішньої готовності випускників до соціальної адаптації
4Галатир Інга Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач
5Шевчишена Оксана Володимирівна – кандидат психологічних наукПідвищення рівня емоційної саморегуляції педагога шляхом оволодіння саногенним типом мислення
6Войтович Галина Іванівна – старший викладачЗастосування імпліцитних теорій та системного підходу до встановлення та розв’язування феноменологій проблем сучасного вчителя

Мета роботи кафедри:  Забезпечення поглиблення та оновлення професійних знань, умінь вчителів, вихователів, психологів, соціальних педагогів, завідувачів та консультантів ПМПК, вчителів та асистентів вчителів інклюзивного навчання, керівників навчальних закладів, науково-методичне обгрунтування змісту та шляхів підвищення ефективності курсової підготовки, методичної роботи, творчо-пошукової діяльності, проведення комплексних та часткових пошуків і прикладних науково-методичних досліджень з метою підвищення професійної компетентності вчителів відповідно до завдань розбудови української школи у ракурсі актуальних психолого-педагогічних проблем національної освіти.

 

Завдання кафедри (основні напрямки діяльності):

 Кафедра у відповідності з її профілем:

–       Здійснює навчальну, науково-методичну, методичну, дослідно-експериментальну роботу, спрямовує практичну діяльність працівників навчально-етодичних лабораторій, центрів на вирішення стратегічних та тактичних завдань кафедри, інституту;

–       Вивчає умови та можливості удосконалення системи безперервної освіти вчителів з метою підвищення їх професійної компетентності з педагогки та психології, зростання загальної культури, моралі;

–       Створює та апробовує нові моделі та технології навчання, широко впроваджує результати наукових досліджень, передовий педагогічний досвід в системі підвищення кваліфікації з метою розвитку творчого прагнення вчителів до постійного оновлення, корекції, поглиблення знань з психології та педагогіки в умовах сучасної парадигми та розбудови національної школи;

–       Забезпечує науково-методичний супровід інклюзивної освіти.

 

 Науково-дослідна тема кафедри: 

Психолого-педагогічні засади оптимізації професійної діяльності педагогів та керівників загальноосвітніх навчальних закладів

Друкована продукція кафедри за 2013 рік:

 

 1. Психологічний супровід використання інформаційно-комп’ютерних технологій в умовах інноваційного розвитку освіти (фахове)
2. Психологічні механізми формування патріотичного потенціалу сучасної молоді // Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України / Зб. Наук. пр. [ред. кол.: С. В. Білошицький (гол.) та ін.]. – Хмельницький : Вид-во ХОІППО, 2013. – С.116-121.
3. Психологічна готовність педагогічних працівників до використання інформаційно-комп’ютерних технологій у професійній діяльності в умовах інноваційного розвитку освіти// Модернізація роботи науково-педагогічної та методичної служб системи післядипломної педагогічної освіти в контексті реалізації національної стратегії розвитку освіти / Зб. наук. пр. ( в друці) А.Гулеватий

1. Проблеми управління естетичним вихованням учнів // Модернізація роботи науково-педагогічної та методичної служб системи післядипломної педагогічної освіти в контексті реалізації національної стратегії розвитку освіти / Зб. наук. пр. ( в друці)
2. Джигун Л.М., Ісаєва І.Ф.Впровадження інноваційних методів навчання у вищій школі // Матеріали конференції НАДПСУ ім.Б.Хмельницького.- 2012 -С.98-100
3. Джигун Л.М., Бец Ю.І.Обдарованість як складне педагогічне явище // Збірник наукових праць №65 . Серія: Педагогічні та психологічні науки Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького. гол.ред. Потапчук Є.М. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2012. – 244с.
4. Джигун Л.М. Історичні особливості розвитку гуманістичного напряму психології // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 25-26 квітня 2013 року.-ХНУ.-С.21-23. Л. Джигун

1. Розробка акметектонічної моделі моніторингу в системі післядипломної педагогічної освіти: теоретичний концепт // Освітньо-правове забезпечення діяльності правоохоронних органів / Зб.наук.пр. (електронне фахове видання http://www.irbis-nbuv.gov.ua)
2. Олімпіада з педагогіки та психології як засіб сприяння творчому розвитку та професійному самовизначенню старшокласників // Модернізація роботи науково-педагогічної та методичної служб системи післядипломної педагогічної освіти в контексті реалізації національної стратегії розвитку освіти / Зб. наук. пр. ( в друці)
3. Упровадження інноваційних розвивальних технологій у вивчення природничо-математичних предметів як запорука успішної реалізації нового Державного стандарту освіти // Модернізація роботи науково-педагогічної та методичної служб системи післядипломної педагогічної освіти в контексті реалізації національної стратегії розвитку освіти / Зб. наук. пр. ( в друці)
4. Четверта учнівська всеукраїнська олімпіада з педагогіки та психології: підводимо підсумки // «Майбуття»№ .-2013р.
5. Розробка наукового супроводу дослідно-експериментального дослідження // “Педагогічний вісник”спецвипуск.-2013 Л. Зазуліна

1. Елементи гендерної культури випускників шкіл-інтернатів як передумова свідомого життєвого вибору // Модернізація роботи науково-педагогічної та методичної служб системи післядипломної педагогічної освіти в контексті реалізації національної стратегії розвитку освіти / Зб. наук. пр. ( в друці)
2. Сучасні молодіжні субкультури та іх вплив на становлення національної ідентичності особистості // Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України / Зб. Наук. пр. [ред. кол.: С. В. Білошицький (гол.) та ін.]. – Хмельницький : Вид-во ХОІППО, 2013
3. Компетентнісний підхід до соціалізації особистості в умовах індивідуального навчання ( в друці) Н. Клімкіна

1. Трьохфакторна модель значимого іншого в контексті взаємодії “вчитель-учень”// Модернізація роботи науково-педагогічної та методичної служб системи післядипломної педагогічної освіти в контексті реалізації національної стратегії розвитку освіти / Зб. наук. пр. ( в друці) Г.Войтович

1. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами інклюзивному навчанні// Модернізація роботи науково-педагогічної та методичної служб системи післядипломної педагогічної освіти в контексті реалізації національної стратегії розвитку освіти / Зб. наук. пр. ( в друці).
2. Особливості якостей лідера майбутнього практичного психолога // Актуальні проблеми підвищення професійної компетентності майбутніх психологів: матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції. – Хмельницький: ХІСТ, 2013. – С. 94-97.
3. Професійний розвиток в системі підготовки практичного психолога // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – С. 54-56.
4. Функції управлінської творчості в професійній діяльності майбутнього фахівця соціальної сфери // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький: ХІСТ Університету «Україна», 2013. – С. 122-125.
(Р. Попелюшко)
1. Тенденції сучасної освіти:роль педагога у створенні інклюзивного середовища // Модернізація роботи науково-педагогічної та методичної служб системи післядипломної педагогічної освіти в контексті реалізації національної стратегії розвитку освіти / Зб. наук. пр. ( в друці) В. Шнайдер

1. Психолого-педагогічний супровід формування психологічної готовності вчителя до інноваційної діяльності в умовах реформування сучасної освіти // Модернізація роботи науково-педагогічної та методичної служб системи післядипломної педагогічної освіти в контексті реалізації національної стратегії розвитку освіти / Зб. наук. пр. ( в друці)
2. Психолого-педагогічний супровід професійного зростання педагога (електронне фахове видання)
3. Розробка та забезпечення цілісної системи психолого-педагогічного супроводу формування психологічної готовності до інноваційної діяльності (електронне фахове видання http://www.irbis-nbuv.gov.ua)
4. Психолого-педагогічний супровід формування творчої особистості педагога // Освітньо-правове забезпечення діяльності правоохоронних органів / Зб.наук.пр. ( в друці) (О. Шевчишена)

 

Наукові зібрання кафедри

 Кафедра постійно бере участь у науково-практичних, науково-методичних конференціях та семінарах та інших наукових заходах різного рівня та проблематики, організовує секційне засідання щорічної науково практичної конференції «Модернізація роботи науково-педагогічної та методичної служб системи післядипломної педагогічної освіти в контексті реалізації національної    стратегії розвитку освіти», організовує та проводить науково-практичні семінари з питань впровадження інклюзивної освіти та інші.

 

Збірник наукових праць (за матеріалами науково-практичної конференції) “Психолого-педагогічні засади інноваційного розвитку системи шкільної освіти” – ПЕРЕЙТИ НА ЗБІРНИК

   

Збірник наукових праць (за матеріалами науково-практичної конференції) “Учнівська олімпіада як засіб творчого розвитку та професійного самовизначення школярів” – ПЕРЕЙТИ НА ЗБІРНИК