Кафедра теорії та методик суспільно-гуманітарних дисциплін

Кафедра забезпечує загальнонаукову та гуманітарну складову підготовки слухачів курсів усіх напрямів та спеціальностей інституту, а також забезпечує викладання предметів методичного спрямування для слухачів курсів, які читають суспільно-гуманітарні предмети. У її сучасному вигляді кафедру створено 2011 року, і першим очільником став Мацько В.П., доктор філологічних наук. Уперше ж кафедру суспільних наук створено в інституті 1992 року, її першим завідувачем став Філінюк Анатолій Григорович. З часом змінювалась структура інституту, в тому числі і кафедри суспільних наук. У різні роки на кафедрах, що надавали освітні послуги з дисциплін суспільно-гуманітарного циклу, працювали досвідчені науковці, талановиті педагоги, зокрема: Берека В.Є. Вашеняк І.Б., Галус О.М., Журко О.І., Іова В.Ю., Кушнір В.О., Маркова С.А., Мельник В.В., Мельникова С.І., Морозова Т.М., Поліщук А.Й. та ін.

Кафедра має високий науково-педагогічний потенціал. Викладацький склад нараховує 6 працівників, з яких – 4 кандидати наук, 1 – старший викладач, аспірант, 1 – старший викладач.

 

ПІП, посада, контактиТема науково-дослідницької роботи викладача
Пулатова Людмила Йосипівна
завідувач кафедри,
кандидат філологічних наук
pulatowalj@i.ua
Удосконалення професійної компетентності педагогів-філологів щодо реалізації наскрізних змістових ліній навчальних програм закладів загальної середньої освіти
Місінькевич Олеся Михайлівна
доцент кафедри,
кандидат філологічних наук
olesiamis@ukr.net
Формування мовної компетентності педагогів в умовах сучасних викликів та європейських тенденцій
Мединська Аліна
Валентинівна
доктор філософії в галузі знань medunya1@gmail.com
Розвиток соціальної, лідерської та підприємницької компетентностей педагогічних працівників у контексті сучасних
Пастух Людмила Василівнадоцент кафедри,
кандидат психологічних наук
pastyhu@meta.ua
Теоретико-практичні засади збереження психічного здоров’я педагогів в умовах сучасних викликів
Ратушняк Наталія Михайлівна
старший викладач кафедри osadchuk_nat@ukr.net
Розвиток громадянських і соціальних компетентностей педагога в контексті освітніх реформ в Україні
Мельник Лариса
Миколаївна
старший викладач кафедри
Larisa_Lmm@ukr.net
Розвиток медіакомпетентності педагогічних працівників та керівників закладів освіти в контексті викликів сьогодення

Загальна наукова тема кафедри:

Розвиток загальних та професійних компетентностей педагогів

в контексті вимог професійного стандарту вчителя

 

Пріоритетні завдання кафедри:

  1. Модернізація навчальної та навчально-методичної роботи кафедри на основі філософії «людиноцентризму» як стратегії розвитку національної освіти.
  2. Підвищення рівня гуманітарної освіти у контексті модернізації системи підвищення кваліфікації педагогів та керівників загальноосвітніх навчальних закладів.
  3. Формування гуманістичного світогляду, національних цінностей учасників навчально-виховного процесу.
  4. Визначення науково-гуманітарного контенту у системі науково-методичного забезпечення навчальної діяльності педагогічних працівників.
  5. Модернізація навчальної та навчально-методичної роботи кафедри відповідно до потреб Нової української школи.
  6. Забезпечення особистісно орієнтованого підходу до підвищення рівня професійної компетентності вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін.
  7. Дослідження актуальних проблем теорії, методики гуманітарної освіти та національного виховання.
  8. Науково-методична діяльність щодо впровадження інноваційних технологій у діяльність навчальних закладів.
  9. Підготовка педагогічних кадрів до вибору ефективних технологій, методів і засобів педагогічної діяльності, спрямованих на формування в учнів нових освітніх компетенцій, визначених Державним стандартом базової середньої освіти.
  10. Здійснення аналізу, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду та педагогічних інновацій учителів гуманітарного профілю області, України та зарубіжних країн.

Кафедра теорії та методик суспільно-гуманітарних дисциплін є осередком професіоналізму, творчої праці та постійного самовдосконалення. Її викладачі здійснюють наукове керівництво методичною роботою з предметів суспільно-гуманітарного циклу, беруть участь у проведенні всеукраїнських олімпіад, турнірів та конкурсів школярів, співпрацюють з Малою академією наук, підтримують тісний зв’язок з освітянами області, громадськими організаціями, вузами інших регіонів України, близького та далекого зарубіжжя.

Викладачі активно друкуються у наукових збірниках, беруть участь у роботі наукових конференцій в Україні та за її межами. Їх силами готуються та видаються збірники наукових і науково-методичних матеріалів за результатами роботи науково-практичних конференцій.

Збірники конференцій:

УДК 373.5-051:005.336.2:37.014.3(062.552)
Розвиток професійних компетентностей учителів предметів суспільногуманітарного циклу в контексті впровадження нового Державного стандарту
базової середньої освіти / Зб. наук. та науково-метод. пр. [ред. кол.: В.І. Очеретянко
(гол.) та ін.]. – Хмельницький : вид. ХОІППО, 2021. – 318 с.

Збірник – https://hoippo.km.ua/wp-content/uploads/2021/10/ЗБІРНИК.-сусп-гуман.2021.-docx.pdf

УДК 37.015.31:613 (477.43) (07)
Молодь Хмельниччини – за здоровий спосіб життя / Збірка сценаріїв [ред. кол.
В. І. Очеретянко (гол.) та ін.]. Хмельницький: Видавництво ХОІППО, 2020. 219 с.
У збірку ввійшли сценарії мінівистав і виступів агітбригад – учасниць
обласного та республіканського етапів Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
«Молодь обирає здоров’я» (2008-2019 рр.). Запропоновані теми стосуються різних
аспектів збереження та розвитку фізичного, психічного, духовного здоров’я дітей,
створення здоров’язбережного середовища освітнього закладу, пропаганди
здорового способу життя, розвитку позитивних життєвих навичок учнів.
Матеріали збірника будуть корисними для педагогів-організаторів, класних
керівників 5-11 класів, учителів основ здоров’я – усіх, хто прагне зробити школу
закладом, дружнім до дітей та вчителів, закладом, що сприяє здоров’ю.

Збірник – https://hoippo.km.ua/wp-content/uploads/2021/09/Збірка_Молодь-Хмельниччини-–-за-здоровий-спосіб-життя.pdf

УДК 94 (477) “1932/1933”: 341.485:612.391:001.89 (082)
М58

У збірці матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції “Міждисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду” (Київ, 19.11.2020), співорганізатором якої був Хмельницький ОІППО, висвітлено обмін результатами досліджень з теми голодомору-геноциду науковців у галузі історії, політології, історичної демографії, соціальної психології, історичної географії тощо. Такий міждисциплінарний підхід сприяє появі нових фундаментальних досліджень, кореляції власних дослідницьких практик науковців із сучасними уявленнями про методологію та наукові методи. 

Збірка – https://hoippo.km.ua/wp-content/uploads/2021/09/Збірник-конференції-2020_Голодомор_2021.pdf

УДК 82.0+372.882
Реалізація компетентнісного підходу у викладанні літератури в закладах загальної середньої освіти через наскрізні лінії «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека» й «Підприємливість і фінансова грамотність» / Зб. наук. та науково-метод. пр. [ред. кол.: В.І. Очеретянко (гол.) та ін.]. – Хмельницький : ХОІППО, 2020. – 268 с.

Збірник – https://hoippo.km.ua/wp-content/uploads/2020/12/ЗБІРНИК.Компет.-підхід-docx.pdf

УДК 37.035.6
ББК 74.200.522.4 Укр З-41
Сторінками творчості Оксани Радушинської / Зб. наук. пр. [ред. кол. : В.Є. Берека
(гол.) та ін.]. – Хмельницький : ХОІППО, 2019. – 251 с.
Перейти на збірник – https://drive.google.com/file/d/1OSFCMMta9qx2x1LpWG6Y9iZFBMTG3P7W/view

УДК 7.07 (477.47)
ББК 85.1(4Укр – 4Хме)
Митці рідного краю V/ Зб. матеріалів. [ред. кол.: В.Є. Берека (гол) та ін.]. – Хмельницький : ХОІППО, 2019. – 143 с. Перейти до збірника – https://drive.google.com/file/d/1kU_8XQYl73Sx8DLRm8TD2hDidGMoNxkk/view

УДК 327.51:37.014.3(477)(063)

Євроінтеграція: шлях від самоідентифікації громадян України через упровадження європейських цінностей та підходів в освіті – до системної трансформації держави / Зб. наук. пр. [ред. кол. І. Б. Вашеняк (гол.) та ін.]. Хмельницький: Видавництво ХОІППО, 2022. 166 с.
Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 2 від 05.07.2022 р.)

Збірник – https://hoippo.km.ua/wp-content/uploads/2022/07/ЗБІРНИК_Євроінтеграція_31.05.2022.pdf