Кафедра теорії і методик природничо-математичних дисциплін і технологій ХОІППО

Склад кафедри

Загальна наукова тема кафедри:
«Науково-методичні засади формування сучасних навчально-методичних комплектів з природничих предметів і технологій»

ПІП, посада, контактиТема науково-дослідницької роботи викладача

Гільберг Тетяна Георгіївна
завідувач кафедри, к.г.н., доцент
e-mail: gtg080863@gmail.com
Резюме
Науково-методичні засади створення сучасних дидактичних комплектів з природничих дисциплін

Ребрина Віталій Арсенович
ст. викладач
e-mail: rebr@i.ua
Резюме
Підвищення фахового рівня вчителів інформатики з питань алгоритмізації і програмування засобами дистанційних пролонгованих вебінарів

Драпак Лариса Семенівна
ст. викладач, доцент, кандидат фіз.мат наук
e-mail: drapakls@ukr.net
Резюме
Науково-методичні засади застосування інформаційно-комунікаційних технологій для оцінювання навчальних досягнень учнів при вивченні природничо-математичних дисциплін

Сологуб Олександра Станіславівна
ст. викладач
e-mail: l.solodub@gmail.com
Резюме
Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації

Гринчук Людмила Володимирівна
ст.викладач
e-mail: grynchuklv@ukr.net
Резюме
Науково-методичні засади формування сучасного навчально-методичного комплекту компетентнісно-орієнтованих завдань з математики

Мирна Лілія Анатоліївна
ст. викладач
e-mail: mirnayalila@gmail.com
Резюме
Удосконалення професійної компетентності вчителів біології щодо створення сучасного дидактичного забезпечення

Павич Ніна Миколаївна
ст. викладач
e-mail: npavuch@gmail.com
Резюме
Навчально-методичні посібники нового покоління як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів

Дрижал Олександр Михайлович
ст. викладач
e-mail: hoippo@ukr.net
Резюме
Науково-організаційні напрямки удосконалення освітньо-інформаційного середовища навчальних закладів області

Максименко Вероніка Анатоліївна
ст. викладач
e-mail: v_maksimenko@online.ua
Резюме
Формування інформаційно- комунікаційної компетентності педагогічних працівників області

Гудзь Віктор Вікторович
ст. викладач
e-mail: svgudz@i.ua
РезюмеБуймістр Леонід Васильович
ст. викладач
e-mail: buimisterl@gmail.com
Резюме 

Блог кафедри – https://kpmthoippo.blogspot.com/

Напрямки діяльності кафедри

• Розробка, апробація та впровадження нових форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, організація дистанційної роботи слухачів курсів.
• Розробка сучасного науково-методичного забезпечення предметів природничо-математичної освіти та освітньої галузі «Технології».
• Розробка та видання навчальних підручників, навчально-методичних, методичних матеріалів і рекомендацій з актуальних проблем природничо-математичної освіти та освітньої галузі «Технології».
• Організація та проведення семінарів, конференцій, круглих столів, тренінгів, вебінарів з обговорення актуальних проблем викладання предметів природничо-математичного циклу та галузі «Технології».
• Формування медіа-інформаційної компетентності сучасного вчителя.
• Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду, перспективних педагогічних технологій з метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.
• Надання консультаційних послуг з питань модернізації змісту освіти та впровадження інноваційних освітніх технологій.
• Участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних проектах.

Публікації працівників кафедри у 2019 р.

1. Buryak V.G., Buryak V.V., Drapak L.S., Buryak A.V. Autocorrelationfunctionofmodelofimageofworkingsurfacesofcompositecuttingplates // Problemsoftribology. – 2019. – № 1. – S.48-51.
2. Буряк В.Г. Створення проекту публікації та доступу на хмарі. Інноваційні технології ХХІ століття: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький : Вид-во Хмельниц. Ін-ту МАУП, 2019. – Вип. 4. – 148 с. – С.18-28.
3. Buryak V.G., Buryak A.V., Buryak V.V. Formation ofthe characteristics oftheenergystateinthelocalcontactoftheprocessingandtoolmaterialsinthecuttingprocess // Problemsoftribology. – 2019. – № 2. – S.42-47.
4. Буряк В.Г. ЗНО у цифрах і фактах // “Педагогічний вісник Поділля”. – 2019. – № 2(2019). – С. 23-24.
5. Буряк В.Г., Мирна Л.А. Інформаційно-статистичні дані в STEM-орієнтованому підході до навчання. Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 15-16 травня 2019 р. / за заг. ред. О.С. Кузьменко, В.В. Фоменко. Кропивницький. Льотна академія НАУ, 2019. – 128 с. – С.14 – 16.
6. Гільберг Т., Тарнавська С. Встановлення причинно-наслідкових зв’язків як спосіб формування дослідницьких умінь у молодших школярів на інтегрованих уроках курсу «Я досліджую світ» «Початкова школа». 2019, №1 (595). – С. 41-47.
7. Гільберг Т., Тарнавська С. Методика організації та проведення екскурсій.«Початкова школа». 2019, №11 . – С. 2-7.
8. Гринчук Л.В., Організація ефективного освітнього середовища навчального закладу для успішного вивчення математики./ Науково-методичний журнал ХОІППО «Педагогічний вісник», 1(52)2019.
9. Гринчук Л.В., Про особливості реалізації навчальної програми з математики в 11 класах. Газета «Майбуття» №11-14 (612-615 2019 р., стр.1-6.
10. Драпак Л.С., Сучасний урок математики: проблеми та перспективи. Збірник статей Міжнародної науково-методичної Internet-конференції «Розвиток творчих здібностей учнів у освітньому процесі з природничо-математичних дисциплін», – Чернігів.- 2019.- Чернігівський ОІППО ім.. К.Д. Ушинського. – С.60-66.
11. Драпак Л.С. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності при викладанні математики. Збірник наукових праць «Інноваційні технології XXI століття» /гол. Ред.Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2019 . – Вип. 4. – С.70-75.
12. Павич Н.М. Організація роботи у парі та групі на уроках у початковій школі.«Початкова школа». 2019, №12 . – С. 2-7.
13. Ребрина В.А. Дистанційний тренінг як засіб підвищення кваліфікації вчителів інформатики.«Комп’ютер у школі та сім’ї». 2019, №8.- С.12-15.
14. Ребрина В.А. Підвищення фахового рівня вчителів інформатики з питань алгоритмізації і програмування засобами пролонгованих дистанційних тренінгів на платформі adobe connect pro http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/2452/
15. TaxonomicPositionofAnastrangaliareyiand A. sequensi (Coleoptera, Cerambycidae) BasedonMolecularandMorphologicalData. Zamoroka, A. M., Semaniuk, D. V., Shparyk, V. Yu., Mykytyn, T. V., Skrypnyk, S. V.VesnikZoologii, 53(3):209-226, 2019. DOI: 10.2478/vzoo-2019-0021.
16. Скрипник С. В. Cпецифічність екологічної освіти і виховання / С.В. Скрипник, С. М. Шевченко // VinSmartEco : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (16-18 трав. 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ Вінницька академія неперервної освіти, 2019. – С. 413-416.
17. Скрипник С.В. Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика: зб. матеріалів Міжнар. наук-практ. конф. (10-12 жовтня 2019 р., Хмельницький) / за ред..ред. Г.А. Білецької. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – С. 239-241.
18. . Скрипник С.В. Неперервність екологічної освіти і виховання. “Педагогічний вісник Поділля”/ ПП Заколодний.-Хмельницький: ХОІППО, 2019.-С. 7-10.
19. Сологуб О. С. Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для співпраці методистів регіональних служб /Наука і молодь – 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м.Київ, 16 травня 2019 р. – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2019. – 602 с. C.564-569.
20. Сологуб О.С. Модель розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації [Електронний ресурс] / Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Педагогіка» Випуск 5 (9), 2018. – URL:https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/30/22 / C. 1 – 15.
21. Сологуб О.С. Використання додатку GoogleClassroom у процесі підвищення кваліфікації працівників методичних служб / Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: зб.тез доповідей учасників всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 12 березня 2019 р.) / за заг.ред. О.В.Овчарук. – Київ.: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Київ, 2019 – 108 с. – С.81-84.
22. Сологуб О.С. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації курсової підготовки методистів регіональних методичних служб / Науково-практичні засади освітнього менеджменту в умовах становлення Нової української школи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро, 21.11.2018: тези доповідей. – Дніпро: ФОП Юнаш А.К., 2019. – 248 с. С. 213 – 216.
23. Сологуб О.С. Технологія розвитку ІК-компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації / Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – № 5 (89). – 310 с. – С. 256 – 268.
24. Сологуб О.С. Використання додатку GoogleClassroom для організації відкритого освітнього середовища закладу післядипломної освіти/ Створення інформаційно-освітнього середовища сучасного закладу освіти України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / За заг. ред. Г.А.Коломоєць, О.М.Мельник, С.М.Грицай, А.В.Вознюк. м.Київ, 15 березня 2019 року. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2019. 124 с. С. 89-93.


Вийшли у друк у 2019 році (підручники, посібники):

1. Гільберг Т., Дидактичні тест-картки «Я досліджую світ» 1-2 клас (І цикл навчання) /Т. Г. Гільберг, С. С. Тарнавська. – Київ: Генеза, 2019. – 136 c.: іл. Гриф МОН
2. Гільберг Т.Г., Я досліджую світ: підруч. для 2-го кл.закл. заг. серед. освіти (у 2-х ч.): ч.1/Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ніна Павич. – Київ: Генеза, 2019. – 144 с.
3. Гільберг Т.Г., Я досліджую світ: підруч. для 2-го кл.закл. заг. серед. освіти (у 2-х ч.): ч.2/Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ніна Павич. – Київ: Генеза, 2019. – 144 с.
4. Гільберг Т. Я досліджую світ : зошит: навч. посіб. для 2-го кл. закл. заг. серед. освіти. У 2 ч,; Ч.1/Тетяна Гільберг, Світлвнв Тарнавська, Ніна Павич. – Київ: Генеза, 2019. – 80+16 с. (вкладка). Гриф МОН
5. Гільберг Т. Я досліджую світ : зошит: навч. посіб. для 2-го кл. закл. заг. серед. освіти. У 2 ч,; Ч.2 /Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ніна Павич. – Київ: Генеза, 2019. – 80+16 с. (вкладка). Гриф МОН
6. Гільберг Т. Робочий зошит з географії 8 клас: практичні роботи, дослідження, тематичний контроль знань: навч.посіб. для 11 кл. заганоосвітніх навч. закл. / Т.Г. Гільберг, В.В. Совенко – К.: Оріон, 2019. – 64 с. Гриф МОН
7. Гільберг Т., Унікальні сторінки географії. Визначні географічні відкриття. Посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-6 класів закл. заг. серед. освіти. /Тетяна Гільберг, Юрій Лис, Валерій Совенко. ТО «Видавництво Соняшник». 2019. – 86 с. Гриф. МОН
8. Гільберг Т., Савчук І., Совенко В. Робочий зошит з географії 11 клас: практичні роботи, дослідження, тематичний контроль знань: навч.посіб. для 11 кл. заганоосвітніх навч. закл. /Т.Г. Гільберг, В.В. Совенко І.Г. Савчук, В.В.–К.: Оріон, 2019. – 64 с. Гриф МОН
9. Гільберг Т.Г. Географія: підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Гільберг Т. Г., Савчук І. Г., Совенко В. В. – К.: УОВЦ «Оріон», 2019. – 288 с. : іл. Гриф. МОН
10. Гільберг Т. (упорядник).Атлас «Географія» 11 клас «Оріон» – К.: Оріон, 2019. – 49с. Гриф МОН
11. Мирна Л.А., Віркун В.О., Бітюк М.Ю. Посібник «Робочий зошит з біології і екології»10 клас.-Кам’янець-Подільський :Аксіома, 2019-120с. (Лист ІМЗО від 15.07.2019 №21.1/12-Г-655) Гриф МОН
12. Павич Н. М. Підручник «Трудове навчання (5-6 кл) для дівчат загальноосвіт. навч. закл. / Ходзицька І. Ю., Павич Н. М., Горобець О. В., Крімер В. В. – Харків: Ранок, 2019. Гриф МОН
13. Павич Н. М. Підручник «Технології. 10 (11) клас. Рівень стандарту». – Харків: Ранок, 2019. – 207 с. Гриф МОН
14. Гільберг Т., Тарнавська С., Павич Н. Альбом. «Я досліджую світ. 2 клас. Технологічна освітня галузь» Гриф МОН.